Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

Rekisterinpitäjä 

Kotisi Energia Nordic Oy (y‐tunnus: 2787210‐8)
Kallisenhaara 3
90400 Oulu
Puhelin: 020 7300 610

Kotisi Energia Nordic Oy:n rekisteriasioita hoitava henkilö 

Juhani Saarinen
Kotisi Energia Nordic Oy
Puhelin: 020 730 6100
Sähköposti: juhani.saarinen@kotisienergia.fi

Rekisterin nimi 

Kotisi Energia Nordic Oy Oy:n asiakkuuksiin ja siihen liittyvään Kotisi Energia Nordic Oy:n oikeutettuun etuun perustuva rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallinnointiin, hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen. Asiakasviestinnän lisäksi henkilötietoja käytetään markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi häntä koskevia tietoja analysoimalla. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet 

 • Tietoja kerätään automaattisen kävijäseurannan avulla sekä käyttäjän itse antamista tiedoista, jotka hän on lähettänyt www-sivustolla olevien lomakkeiden kautta.
 • Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään (esimerkiksi rekisterinpitäjän tuotteita ja palveluita koskevan sopimuksenteon yhteydessä)
 •  
 • Rekisterinpitäjän tarjoamien maksuttomien palveluiden yhteydessä, rekisterinpitäjän erilaisten asiakaspalvelurajapintojen, kuten kotimyynnin yhteydessä
 • Rekisteröidyn osallistuessa rekisterinpitäjän järjestämiin markkinointikampanjoihin ja ‐tapahtumiin.
 • Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä, rekisterinpitäjänyhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksilt.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja ja niiden muutostietoja:

 • nimi
 • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • henkilötunnus (rahoitukseen ja luottotietojen tarkastamiseen liittyen)

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

 • tarjouksen tilaamista ja antamista koskevat tiedot
 • tuotteiden ja palveluiden hankkimista ja toimittamista koskevat tiedot (esimerkiksi kauppasopimus sekä tilauksen, toimituksen ja asennuksen sisältö ja toimitusajat)
 • käytettyihin maksu‐ ja rahoitusvälineisiin liittyvät tiedot (esim. laskutustiedot) sekä maksuaikataulu
 • kotimyyntiä ja kotimyyntisopimuksen mahdollista peruuttamista koskevat tiedot
 • rekisteröidyn omistamaa tai hallinnoimaa tai asuinpaikkana olevaa rakennusta koskevat tiedot (esim. rakennusvuosi sekä rakennuksen putkistoa ja lämmönlähdettä koskevat tiedot)
 • rakentamista, korjaamista tai uudistamista sekä niihin liittyviä suunnitelmia koskevat tiedot
 • reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvät asiat
 • yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, mukaan lukien puheluiden taltiot
 • takuutiedot ja takuun perusteella suoritetut toimenpiteet
 • perintään liittyvät tiedot ja asiat
 • kotitalousvähennykseen liittyvät tiedot
 • rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot
 • suoramarkkinointiluvat ja ‐kiellot

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen 

 • Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, esimerkiksi rekisteröidyn hakiessa rahoitusta rekisteripitäjän palveluiden tai tuotteiden hakemisekisi.
 • Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksienkannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia
 • Asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen tietoja voidaan siirtää lainsäädännön sallimassa tavalla rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekisteriin, ellei rekisteröity ole kieltänyt

Rekisterin suojausperiaatteet

Rekisterin suojausperiaatteet 

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Ei sähköisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joissa on lukitut kaapistot ja joihin on asiattomilta pääsy estetty

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä luvalla

Tarkastus‐, kielto‐ ja korjausoikeus 

 • Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, muuta suoramarkkinointia sekä markkina‐ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttärekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Täytä yhteydenottolomake ja me otamme yhteyttä sinuun!